REGULAMIN UCZESTNICTWA W HR WELLBEING FORUM

Organizator

1. HR Wellbeing Forum (dalej: Konferencja) jest wydarzeniem organizowanym przez Akademia Wellbeing Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru pod numerem: 0000833179, NIP: 895-22-16-303 oraz REGON: 385774097.

2. Konferencja odbędzie się w dniach 15 – 16 września 2022 r. stacjonarnie w Inkubatorze Przedsiębiorczości E-Sportu we Wrocławiu.

Typy biletów, ceny, zgłoszenia udziału, płatności, faktury VAT

3. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zakup online biletu na stronie: https://hrwellbeingforum.com/bilety/.

4. Zakup biletów online jest możliwy wyłącznie po zapoznaniu się z treścią i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

5. Podczas zakupu biletu należy podać dane uczestnika / uczestników Konferencji, nazwę firmy, (opcjonalnie NIP do wystawienia faktury), w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-miał w domenie firmowej – są to dane niezbędne do komunikowania się z uczestnikiem przed i po Konferencji.

6. Ceny biletów podane na stronie https://hrwellbeingforum.com/bilety/ są cenami netto (do podanych cen należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT) i obejmują świadczenia znajdujące się w wybranym bilecie, opisane na stronie https://hrwellbeingforum.com/bilety/. 

7. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia rabatów na powyższe bilety, od podanych cen regularnych netto. Rabaty i terminy ich obowiązywania będą publikowane na stronie https://hrwellbeingforum.com/bilety/. 

8. Warunkiem skorzystania z rabatu jest zakup biletu i dokonanie opłaty do dnia obowiązywania rabatu. W przypadku zakupu biletu w cenie promocyjnej i braku wniesienia opłaty do dnia obowiązywania rabatu (decyduje data zaksięgowania przelewu na koncie Organizatora lub przesłanie potwierdzenia przelewu), rabat przyznany klientowi przestaje obowiązywać, a zgłoszenie zostaje anulowane. 

9. Płatność może być realizowana w formie płatności PayU. Partnerzy realizują płatność za pomocą przelewu tradycyjnego na konto bankowe Organizatora, którego numer zostanie podany po złożeniu zamówienia. 

10. Faktura VAT za bilety jest wystawiona automatycznie po dokonaniu płatności PayU i wysłana pocztą elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania zamówienia tj. kupowania biletów online. 

11. Bilety uczestnictwa w Konferencji skierowane są do przedstawicieli działów HR oraz CEO. Udział dostawców usług i produktów dla działów HR jest możliwy tylko i wyłącznie na zasadach współpracy w charakterze partnera Konferencji. 

12. W przypadku zgłoszenia uczestnictwa przez przedstawiciela dostawcy usług i produktów dla działów HR, Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny, zaś w przypadku gdy dostawca usług i produktów dla działów HR zrealizuje płatność za zgłoszenie uczestnictwa przelewem bankowym, Organizator zwróci przelaną kwotę na konto wpłacającego w ciągu 7 dni, a w przypadku gdy dostawca usług i produktów dla działów HR zrealizuje płatność za zgłoszenie uczestnictwa przez serwis Payu, Organizator zwróci przelaną kwotę na konto wpłacającego pomniejszoną o prowizję potrąconą przez serwis Payu w ciągu 7 dni.

Rezygnacja z udziału w Konferencji

13. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji należy przesyłać w formie pisemnej na adres e-mail: biuro@akademiawellbeing.pl 

14. W przypadku dokonania płatności i wycofania zgłoszenia do 20 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia zgłoszenia, cała wpłacona kwota zostanie zwrócona przez Organizatora w ciągu 14 dni od daty wycofania zgłoszenia. 

15. W przypadku wycofania zgłoszenia po upływie 20 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia zgłoszenia, osoba dokonująca zamówienia zostanie obciążona kosztem w wysokości 100% wartości zamówienia. 

16. Nieodwołanie udziału w Konferencji w terminach przewidzianych warunkami uczestnictwa, oraz nie wzięcie udziału w Konferencji nie zwalniają z obowiązku dokonania zapłaty. 

17. W przypadku zakupu biletu i nie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa z powodu wyczerpania miejsc, cała kwota wpłacona na konto Organizatora, zostanie zwrócona w ciągu 14 dni.

Dostęp i wymagania techniczne

18. Konferencja odbywa się stacjonarnie, ale uczestnicy będą mieli dostęp do nagranych wystąpień Konferencji do dnia 30 października 2022 r. w ramach platformy udostępnionej przez Organizatora. 

19. W celu prawidłowego i pełnego dostępu do nagranych wystąpień Konferencji należy dysponować urządzeniem mającym dostęp do internetu oraz wyposażonym w przeglądarkę internetową. 

20. Uczestnik Konferencji, aby móc wziąć udział w Konferencji stacjonarnie i obejrzeć nagrania wystąpień z Konferencji jest zobowiązany do założenia konta na platformie udostępnionej przez Organizatora i zaakceptowania regulaminu platformy. 

21. Dostęp do nagrań z wystąpień Konferencji może być uzależniony od instalacji oprogramowania typu Java, Flash oraz akceptacji cookies. 

22. Uczestnik Konferencji jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego konta użytkownika. Użytkownicy zobowiązani są do przechowywania hasła do konta w sposób bezpieczny i nieudostępniania go osobom trzecim.

Ochrona własności intelektualnej

23. Jakiekolwiek kopiowanie, upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie nagrań z wystąpień Konferencji jest zabronione bez uprzedniej zgody Organizatora.

Wizerunek

24. Zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w przypadku gdy uczestnik Konferencji bierze udział w programie realizowanym w formule stacjonarnej przez Organizatora, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku (zdjęć), a także nie będzie z tego tytułu wnosił żadnych roszczeń. 

25. Zgoda, o której mowa w ust. 24 powyżej nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie oraz obejmuje różne formy publikacji związane z działalnością Organizatora, Strategicznych Partnerów i Partnerów Konferencji, w szczególności: publikację w postaci relacji z wydarzenia; w internecie, w newsletter itp.

Reklamacje

24. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące zakupu biletów poprzez stronę: https://hrwellbeingforum.com/bilety/ należy składać pocztą elektroniczną na adres: biuro@akademiawellbeing.pl 

25. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie uczestnikom Konrefencji. 

26. Reklamacje mogą być składane nie później niż 14 dni od zaistniałej sytuacji/wydarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacja wysłana po upływie powyższego terminu nie będzie uwzględniana. 

27. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania i podjęta decyzja będzie wiążąca i ostateczna. 

28. Organizator zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii wszelkiej korespondencji z uczestnikiem Konferencji. 

29. Wyłącznym źródłem zobowiązań Organizatora jest niniejszy Regulamin, oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

30. W przypadku powstania sporu na gruncie Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 

31. Konsument będący osobą fizyczną, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość: – zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, – zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, – skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. 

32. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl 

33. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Odwołanie Kongresu, zmiana formuły Kongresu i siła wyższa

34. W przypadku, gdyby Konferencja nie odbyła się z winy Organizatora – zgłaszający otrzyma pełną kwotę wpłaty w ciągu 14 dni od daty odwołania Konferencji. 

35. W przypadku zmiany formuły Konferencji w dniach 15– 16 września 2022 r. ze stacjonarnej na online, spowodowanej wprowadzonymi przez rząd restrykcjami związanymi z pandemią koronawirusa, uczestnikowi przysługuje udział w Konferencji w formule online, bez możliwości rezygnacji z udziału w Konferencji, poza sytuacją opisaną w punkcie 14, ani też nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. W sytuacji zmiany formuły ze stacjonarnej na online uczestnik otrzyma od Organizatora jeden dodatkowy bilet bezpłatny na udział w HR Wellbeing Forum online do przekazania dowolnej osobie. 

36. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej, w tym za odwołanie lub skrócenie Konferencji z powodu zaistnienia siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: wojna, wojna domowa, zamieszki, rewolucje i sabotaż, katastrofy naturalne takie jak silne burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie, zniszczenie przez piorun, wyładowania atmosferyczne, wybuchy, pożar, zniszczenie maszyn, fabryk lub wszelkiego typu instalacji, bojkoty, strajki, działania władzy lub działania innych sił natury. 

37. W przypadku zaistnienia siły wyższej Organizator zastosuje procedury zarządzone stosownymi aktami prawnymi. 

38. Wszelkie spory rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora. 

39. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie Konferencji. 

40. Regulamin Konferencji obowiązuje od dnia: 06.07.2022r. 

41. Organizator może zmienić regulamin w każdym czasie. 

42. Uczestnik Konferencji zobowiązany jest zapoznać się z nowym regulaminem i może odmówić jego akceptacji w ciągu 14 dni od daty jego publikacji na stronie https://hrwellbeingforum.com/regulamin/. 

43. Odmowa akceptacji zmian regulaminu Konferencji jest równoznaczna z udziałem uczestnika Konferencji na zasadach regulaminu obowiązującego w dacie zakupu biletów.