Klauzula informacyjna dla Osoby zapisującej się na Webinar z prelegentem HR WELLBEING FORUM / zainteresowanej ofertą

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 i d. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.; dalej: „RODO”), informuję, że:

1.Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest – Akademia Wellbeing Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru pod numerem: 0000833179, NIP: 895-22-16-303 oraz REGON: 385774097 (dalej także: „Spółka”) gdzie dostępna jest i przechowywana Polityka prywatności, która dostępna jest także na stronie internetowej: www.hrwellbeingforum.com (w zakładce: https://hrwellbeingforum.com/politykaprywatnosci). Kontakt z Administratorem jest możliwy adresem e-mail: kontakt@hrwellbeingforum.com 

2.Dane osobowe wskazane w formularzu, tj.: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres email, które należy wypełnić, aby móc zapisać się i/lub wziąć udział w webinarze z prelegentem HR WELLBEING FORUM (dalej: „Webinar”) w celu wzięcia udziału w Webinarze, na podstawie Pana/ Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), oraz w celu oferowania bezpośredniego Panu/ Pani produktów i usług przez Administratora np. w formie informacji handlowych, biletów na konferencję HR Welllbeing Forum, raportów z wyników badań ankietowych prowadzonych przez Administratora pod nazwą: Wellbeing drogą do efektywności i odporności kadr w polskich firmach. (dalej: „Badanie”) lub innych materiałów marketingowych wysyłanych na podany przez Pana/ Panią adres e-mail, co jest Spółki prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w zakresie określonym przeprowadzoną przez nas i udokumentowaną analizą prawnie uzasadnionego interesu. 

3.Administrator może przekazywać Twoje dane wskazane w pkt 2 powyżej: 

 – podmiotom współuczestniczącym w wykonaniu przez nas umów, np. biurom rachunkowym, dostawcom usług informatycznych, partnerom konferencji wymienionym na www.hrwellbeingforum.com 

 – upoważnionym przez nas pracownikom i współpracownikom, dla których dostęp do Pana/Pani danych jest niezbędny do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych, 

 – uprawnionym organom państwowym na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

4.Dane osobowe będą przechowywane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora do czasu, aż Pan/ Pani zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnie zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały. 

5.Posiada Pan/ Pani prawo do dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6.Przysługuje Panu/ Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie danych osobowych wskazanych w pkt 1 i 2 (powyżej) narusza przepisy RODO. 

7.Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne; jednakże ich nieprzekazanie spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w Webinarze lub zapisu na Webinar. 

8.Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.